دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : رسول   مدنی

پست الکترونیکی : r-madani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ایمنوشیمی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی(دکتری)

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1383/07/01

رسول مدنی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^